Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST
UNDER 1600-TALET.
Under de sista decennierna har en rad stâtliga
arkivpublikationer utkommit, §om bragt i dagen
eil myckenhet material för studiet af Frankrikes
konstlif och konstutveckling frân medeltiden ända
upp tili revolutionen. Tack vare dessa arbeten bör-
jar man fâ en öfverblick öfver den storartade rike-
dom af all slags konst, som alstrats och kapitaliserats
¡ det urgamla konstland, hvilket med fog kallats
»artifex Gallia». Dessa nyutgifna dokument be-
stâ framför allt af inventarier och räkenskaps-
böcker, och de omfatta sä godt som heia den
franska civilisationen allt frân gotikens dagar.
Dock, särskildt ymnigt hafva dessa källor kommit
oss tili handa och utgifvits frân »det stora seklet».
Medan det förut varit en lyckträff när en eller
annan längre dokumentserie bevarats — blott
genom en kompilation af en peruklärd frân 1600-
talet, André Félibien, äga vi t. ex. nâgon kännedom
om räkenskapsböckerna för huset Valois' stora
byggnadsverk, Fontainebleau, Louvren och andra
— blir mängden af bevarade och fortlöpande hand-