Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
58 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
för att göra den, som diskuterar i stället för att
handla, och som utbytt kampens spänning mot
det ekonomiska välbefinnandets ro, det är heia
detta riksdags-Sverige, som möter i detta äfven
artistiskt sedt präktiga porträtt, liksom slutet af
storhetstidens i det förra.
Mellan dessa bâda data liar sâ en total om-
hvälfning kommit, den andliga omhvälfning, som i
Iitteraturen betecknas af Dalin, i vetenskapen af
Ihre, Celsius och Linné, i konsten af rococons in-
träde. Som »primus motor» för den konstnärliga
nyrörelsen stär onekligen Carl Gustaf Tessin, och
denne mángskiftande man med den sega och veka
karaktären, utan storhet som statsman, utan pro-
fil som tänkare, utan skärpa som misantrop, ofta en
smula löjlig i sin teatraliska själfbelätenhet, var i
sitt konstintresse stor och uthâllig som i intet an-
nat, den störste kännare och samlare af konst,
som väl nágonsin funnits här hemma. Upptagan-
det af slottsbyggnaden, ankomsten af de genom
Hârleman anställda franska konstnärerna (1732),
hvilkas dekoreringsarbeten skulle blifva sä epok-
görande, deras teckningsskola, hvilkens utveckling
tili en hei akademi Looströms förträffliga verk om
Fria konsternas akademi berättat, och sist Gustaf
Lundbergs hemkomst frân Paris 1745 som stor
och berömd artist, äkta son af rococon, äro hufvud-
punkterna i historien om den franska stilens seger
här hemma, en seger öfver hela lin jen, som först
det engelska inflytandet frân seklets slut skulle
balansera.
Af den äldre generationens män finnas endast