Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
DEN RETROSPECTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 57
trolofvade, lcfvande i armod och fângenskap i det
hvita, okända Ryssland, alla de tallösa saknade,
förlorade och försvunna.
Gâ sedan frân detta porträtt af en sörjande
men upprätt kvinna, som med nàgot af en mans
behjärtade resignation lagt banden mot bröstet,
till mâlarens jämnt trettio âr señare utförda bild
af Arckenholtz. Ty detta porträtt är, som man
ser af Mäyrs stick, mâladt i Cassel 1753. Des-
marées hade dà förvärfvat en stor ryktbarhet i
hela Tyskland. Han hade själf öfvergätt till kato-
licismen, och d'et knappa, reformerta allvaret i
skildringen af amiralskan Appelbom har efterträdts
af en koloristisk, världsglad rococoton. Arcken-
holtz stâr framàtlutad med ett pappersark i handen,
klädd i guldbrunt siden med fina valencienner
kring en skrifvares och en lärds hvita och nervosa
fingrar. Hans ställning är en talares, som ett ögon-
blick sett pâ sitt koncept, för att därpä eröfra
sitt auditorium med den sakliga ironiens och den
tillspetsade frasens kraft, och hans ansikte är präg-
ladt af en öfverlägsen resonörs högdragenhet.
Det är en partigängare, en riksdagstalare ; han
kunde stà sâ i riddarhuset eller nágon annan af
tidens tallösa utskott och kommissioner. Och hvad
är det papperei handlar om, i hvilket han nyss sett?
Gäller det växelbalansen eller ett nytt förslag om
schäferier? Är det ett memorial om lyxens nytta
för en »policerad nation» eller själfva den stor-
politiska sekretess, för hvilkens skull han själf rätt
nyligen liaft obehagliga duster att utstâ? Det är
frihetstidens Sverige, som skrifver historia i stället