Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
54
SVENSK KONST OCII SVENSK NATUR
II.
ROCOCON.
1700-taIets tvenne första decennier, de flam-
mande ârtionden, dà den svenska storhetstiden
skref de sista, i sin växling frân sagolik seger tili
förkrossande nederlag mest tragiska sângerna af
sitt hjälteepos, dà hela landets märg och blod gick
upp i den krigiska kraftutvecklingens och de utom-
ordentliga försakelsernas mod, voro lika litet làm-
pade för pensein som för pennan. Den stigande
fattigdomen, den osäkra äfventyrsstämningen, hof-
lifvets och de eleganta sedernas nödtvungna ruin
under krigsârens ändlösa sorger och umbäranden,
allt lät det späda, inhemska konstlif, som Ehren-
strahls skola och Hedvig Eleonoras artistiska bö-
jelser väckt tili lif, âter förtvina i saknad af det
yttre stöd, utan hvilket en sâ svag och ännu arti-
ficiellt uppdragen planta ej künde växa sig stark.
David v. Kraffts och Martin Mijtens d. ä:s lär-
jungeskara glesnade âr frân âr, och själfva blefvo
de gamia och trötta. Lukas v. Breda lämnade
ateliern och blef sidenväfvare, Olof Pilo, som
medarbetat vid de Versailles-dekorationer i smâtt,
som prydde Hedvig Eleonoras Drottningholm,
hemmansbrukare — det praktiska, den nya tidens,
frihetstidens lifsnerv drog alia krafter till sig. Mi-
chael Dahl, född i Stockholm och Ehrenstrahls lär-
junge, skrifver rent ut frân Rom, att han hellre
ville lida nöd uti främmande land än bland bekanta
och anförvanter hemma, och han slâr sig ocksâ