Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
DEN RETROSPEKTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 51
rige. Den förträffliga taflan tillhörde sâlunda de
första verk, den tili ultima Thüle flyttade syd-
fransmannen utförde i Stockholm, väl samtidigt
med de bekanta Kristinaporträtten och den bild
af Karl X Gustaf, för hvilken han utom annat er-
höll den gyllene kedja, som han bär pâ sitt
själfporträtt, infördt i den stora akademiska fram-
ställningen af Simon Magikerns Fall i kate-
dralen i hans fädernestad, Montpellier.
Men det höfviska konstlifvet under Kristina
blef, som hon själf, en lysande och hastigt för-
gângen episod, och djupare märken skulle hennes
efterträdarinna pâ den svenska tronen lämna efter
sig af sin kärlek tili konsten, hur mycket mindre
genialt hon än künde uppfatta den, ty »riksänke-
drottningen» upphörde aldrig under sitt lânga
lif att sysselsätta mälare af alia slag, och under
hennes egid uppkom den första mâleriska tradi-
tionen och den första konstskolan i Sverige. All-
bekant är, hur Ehrenstrahl âstadkom detta ge-
nom sin begâfning och kanske än mer genom
sin utomordentliga produktivitet och sin outtröttliga
verksamhet. Pâ utställningen visar han sig knap-
past till sin fördel, och ytlig och pompös barock-
dekoratör, som han är, mäste ocksâ hans tafvel-
bilder ses i genuina barockrum, i höga slottssalar
bland guldornament och stuck för att gifva illu-
sion. Utsatta för nykter belysning och detalj-
granskning verka de ofta bra fattiga i all grannlât.
Men äfven här fâr man dock ett intryck af det
roligaste i hans konst, den lust, den bravur, med
hvilken han âtergifver sin tids anda.