Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
den retrospektiva konstutställningen 49
páminnande om drifhusväxter i förtid flyttade ut
pâ kalljord, fâr för öfrigt drottningens hela inför-
skrifna koloni af vittra och lärda, med den stackars
frusne Cartesius i spetsen, som kom hit för att dö.
Bland de införskrifna màlarna voro tvâ framstâ-
ende, David Beck och Sebastien Bourdon. Af bâda
finnes ett karaktäristiskt verk. Af Beck har frân
Gripsholm lânats den präktiga lilla bröstbilden
af Gustaf Horn. Mästaren, som var lärjunge af
Van Dyck och arbetat vid Karl I:s eleganta hof,
visar här en manlig och energisk pensei — den
gamie fältmarskalken stirrar spändt och hvasst
utât, som säg han mot fienden, och hans mun är
sluten, barsk och hopbiten, som var han midt
i krutröken. Bourdons porträtt af Gustaf af Vasa-
borg är lika klart och distingueradt i tonen, som
Becks är brunt och dunkelt, lika förfinadt, psyko-
logiskt smidigt och raffineradt, som hans är hârdt
och rättframt. Men denna bild af Vasabastarden
förtjänar ett närmare betraktande. Den är utan
frâga den yppersta taflan frân ârhundradet, som
utställningen har att bjuda pâ, och längt mer än
sä, den är ett konstverk af rang, hvilkets samklang
af utsökt själstolkning och teknisk förfining mäste
fängsla betraktaren med en genomträngande stäm-
ning af förnämt missmod och högdragen melankoli.
Att taflan verkligen föreställer Vasaborg, där-
om skulle äfven utan inskriften intet tvifvel finnas.
Likheten med bâde fadern och halfsystern är för-
vänande. Om en försvagad men ocksä förandligad
epigonupplaga af Gustaf Adolfs typ talar allt i
4. — Lever tin, Svensk konst.