Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
48
SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
de privilegierade sonimarländernas och de frusna
vinterrikenas kulturlif. Det är en smula som man
sâg en Skyt, en Asiat, en barbar med ett ord
komma tili Athen, och i ett slag märker man skill-
naden mellan nejderna kring den heliga medel-
hafsbassängen, hafvens haf, dar skönheten steg ur
pärlemorsnäckan, och strömmingsfiskarnes Öster-
sjö. Dock, hur kargt och fattigt reformationstidens
Sverige i första ögonblicket förefaller i frâga om
lifvets lyx, skönhet och elegans, när man stu-
derar dess egna skrifter med deras pust af nor-
danväder och deras kärfva allvar, säkert är, att om
vi ägde skrifven en svensk odlingshistoria frán
detta tidehvarf, och en konsthistoria, som sam-
lade allt, alla spâr af handlingar och räken-
skaper, liksom alla verkliga spâr af konstflit, hit
införda eller här utförda under de genomestetiska
renässansfurstar, som bäde Erik och Johan voro,
bilden skulle vara helt annorlunda. Kanske fâr
man detta intryck starkast i Böttigers intressanta
och lärda bok om de svenska tapetväfnaderna.
Af porträttmäleri frân 1500-talet finnes dock
pâ utställningen sä godt som intet, liksom ej heller
frân 1600-talets äldre hälft, och det är frân drow-
ning Kristinas lilla höfviska renässans, som vi fá be-
gynna följa det svenska mäleriets utveckling. Och
dà verkar det onekligen, som medan renässansen i
hela det öfriga Europa skapade sin gyllene skörd,
blott barbariet var fosterländskt hos oss, ty det
är idei utländingar, som här gifva den första in-
satsen af verkligt konstnärligt màleri, och en ka-
raktär af nâgot rotlöst främmande och artificiellt,