Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
DEN RETROSPEKTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 47
fördt, det kan dock aldrig af ârens makt fâ det blod
och den själ, det ej ägt frân begynnelsen. En
surkart blir ej ens i paradiset en ananas, sade
fader Herder, och Fredrik Westin ej ens pâ tre-
tusen-talet nâgon intressant porträttör.
Sâdana och mánga andra äro de reflexioner,
som komma, medan man vandrar genom de stora
salarna, i hvilka det svenska mâleriet berättar sin
historia, och det är med glädje man dock ser
perspektivet gâ sâ längt tillbaka, som det gör.
Af det moderna lifvets stora härskande krafter äro
mânga parvenyer. De stora praktiska uppfinnin-
garne äro sädana uppkomlingar, hvilkas tjänstvillig-
het läter oss ursäkta uppträdandets bullersamma
skryt. Konsten hör alltid tili aristokratien, och det
är en stolthet för ett land att sä tidigt som möj-
ligt fâ sin vapensköld introducerad â dess riddar-
hus.
4t
En vän tili mig, en af det goda Stockholms
mest genomestetiska konstälskare, brukar använda
en jämförelse, som synes mig ganska slâende, dà
man tänker pâ det svenska 1500-talet och det in-
hemska tafvelmâleriets begynnelse. Han brukar
erinra om, att Hemming Gad under 1490-talet
vistades i Rom och tillfoga en undran, hur han
tyckte om och uppfattade Melozzos eller Pinturic-
chios fresker i Vatikanen.
Hvilken bjärt belysning kastar icke en enda
sâdan liten sammanställning pâ skillnaden mellan