Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
46 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
samtida. Men som den är, lämnar dock utställ-
ningen ett tvärsnitt genom den svenska konstens
utvecklingshistoria, lärorikt ur tusen synpunkter.
Kulturhistoriskt kan man dar följa tidsskedenas
gâng, se seklerna och deras typer växla — det
är nästan som ansiktena, gestalterna och uttrycken
förändrades med kostymerna — och ur själfva
penseldragen tala skiftande världsuppfattning och
olika känslotemperament. Konsthistoriskt kan
man dar konstatera den gamia sanningen, att
de goda konstnärssläkternas ârgângar, om ej
lika nyckfulla och sällsynta som de ädla viner-
nas, dock äfven de stâ under i gynnsamhet
vida olika stjärnbilder, och att âldrar finnas, dà
formens och färgens gâfva nästan tyckes vara ett
gemensamhetskapital, pâ hvilket periodens alla
ämnessvenner kunna draga växlar, medan i andra
skiften tili och med mästarna blott genom hârd-
nackad kamp och i de gyllene ögonblicken nâ fram
tili verklig konstnärlig förfining och suveränitet,
medan den stora mängden af producenterna pâ det
grofvaste vis förväxla t. ex. brokighet med kolorit.
Artistiskt taget visa till sist utställningens mânga
hopförda konstverk, bâde hur man bör mâla och
hur man icke bör det, ty hvem vili förneka, att ej
fâ, isynnerhet af vârt ârhundrades konstnärer, hafva
framför allt de afskräckande exemplens värde.
Lât vara, att vi äro orättvisa mot âtskilliga moder —
och hur mycket är ej mode ocksâ inom konsten? —
som ej än erhàllit de länge sedan gângna tidernas
historiska charme; det, som är tomt frân början,
fadt och officiosi kändt, svagt och trefvande ut-