Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
DEN UETROSPEKTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 45
DEN RETROSPEKTIVA KONSTUTSTÄLL-
NINGEN.
I.
BAROCKTIDEN.
Den stora utställning af svenskt mâleri och
svensk skulptur frän gamia dagar intill âr 1875, som
anordnats i Fria konsternas akademi, har utan frâga
sina väsentliga lakuner och sina sidor, som lämna
plats för anmärkningar, men i det hela är det
dock en af de intressantaste, som pâ länge före-
kommit i Stockholm, och man har allt skäl att vara
arrangörerna tacksam för det lielt säkert ej ringa
besvär, genom hvilket de fâtt den tili stând. En-
staka skiften, särskildt inom äldre tid, hade kunnat
vara rikare representerade. Af 1500-talets por-
trättmäleri finns ju här sä godt som ingenting,
och själfva barocktiden künde varit fylligare före-
trädd. Enstaka mälare borde likaledes starkare
framhäfts genom talrikare och mera valda verk.
En storman som Höckert t. ex. har sälunda
alldeles för fä och ringa arbeten häruppe för
att man skall förstä lians öfverlägsenhet öfver sina