Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600-TALET 43
talet och faller utanför denna uppsats' ram. Dess-
utom är det blott en enda af dessa gravörer, som
haft nâgon beröring med Frankrike, Bengt Richter,
den mest begâfvade af den gamie karolinske mä-
starens elever. Bengt Richter var född i Stock-
holm 1670 och hade som mänga medlemmar af
denna tili konsten öfvergäende juvelerarsläkt äkta
artistgry. Frân Karlsteens verkstad for han till
Frankrike och uppgifves af biograferna hafva ar-
betat pâ Ludvig XIV: s medaljhistoria. Men hans
namn päträffas hvarken i franska kronans bygg-
nadsräkningar eller i medaljverkets journal och in-
ventarier, hvilket dock icke hindrar, att han kunnat
utföra en eller aunan medalj i annan gravörs tjänst
för det sä mänga händer kräfvande verket.
Hemkommen visar Richter redan i sitt första
arbete, Dünamedaljen öfver Karl XII, spar af
fransk utbildning. Hans uppfattning af krigar-
kungen har en fransk glans och stilisering, främ-
mande för Karlsteens señare hárda och torftiga
arbeten. Richters relief är högre, hans detalj-
behandling uttrycksfullare. Kung Karls utseende
fâr genom de stärkt betonade ögonbrynen ett ut-
tryck af utmanande kraft, men pâ samma gäng af
fattad intelligens. Richters Karl XII : s-ansikte är
förandligadt och förskönadt. Den unge artisten
blef gift med Karlsteens dotter, och den äldrige
svärfadern afstod 1704 tili hans fördel 500 daler
silfvermynt af sin lön. Men tiden blef allt mindre
gynnsam i Sverige för utöfvande konstnärer. Rich-
ter var glad att med anslag frân statsverket göra
en ny studieresa. Men frân den hemkom han