Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600-TALET 41
Faltz áterreste 1686 till Sverige och blef af
Karl XI 1688 nämnd tili kunglig medaljör pâ pom-
mersk stat. Han skulle öfvervaka myntverket ¿
Stettin, men synes ej sällan hafva varit i Stock-
holm. Hans lysande svenska medaljer förtjäna en
särskild Studie. De skildra framför allt den galanta
societeten fràn Karl XI: s âlderdom, den kring
Erik Lindschöld och Aurora Königsmark, och
hvilken frambragte den första preciöst-romaneska
poesien i vâr vitterhet. Af Faltz' Karl XI :s--
medaljer är den öfver födelsedagen 1694 med fog
berömd, pâ en gâng kraftig och finkänslig. Utom-
ordentligt stolt fast utan all öfverdrift bär mo-
narken pâ den sitt hufvud. Utmärkt är ocksâ
Ulrika Eleonoras medalj graverad, tindrande af
lif med det bestämda inen tärda draget kring
munnen.
Men ypperst framstär Faltz i de efter vax-
modeller gjutna ensidiga medaljerna öfver tidens
skönheter. Vanligast framställda i mässing, som
med âren fâtt en ljuflig patina, äro de en njut-
ning för öga och hand i sin utsökta modellering.
Aurora Königsmark själf är framställd i all sin
skönhet och ungdom med fin, en smula uppätsträf-
vande näsa, kort, spotsk öfverläpp, den mjukaste
nacke under den af pärlbandet hophällna hârknuten
och en fin, vacker barm mot det urringade siden-
lifvet. Ett litet mästerverk!
Faltz gick kring 1692 i tysk tjänst hos Fred-
rik III af Brandenburg, sedermera Fredrik I af
Preussen. I Berlin fick han bostad pâ själfva
slottet och förvärfvade rykte som Tysklands