Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SVENSK OCII FRANSK MEDAIJKONST UNDICK 1600 TALET 39
rätta. Colberts militäre efterträdare som minister
för de sköna konsterna var eljes personligen föga
frikostig och i ringa grad tillgänglig för estetikens
finheter.
Faltz arbetade likaledes för franska kronans
räkning, och hans namn hittas ofta i dess räken-
skaper 1686, ehuru förvandladt tili Falks. Han
erhöll dà 1,332 livres för »tre punsar och tre stämp-
lar i stài för Ludvig XIV : s medaljhistoria». Me-
daljverkets inventarium frân 1698, kontrolleradt
med uppgifterna i Lochners katalog öfver Faltz'
verk, lâter oss närmare identifiera dessa arbeten.
Vi träffa först medaljer, pâ hvilka Faltz vari-
erai uppgifter, sannolikt utförda af hans lärare
Chéron. Det är reverser pâ minnespenningarna
öfver Genuas bombardemang och tjuguâriga stille-
stândet âr 1684 — báda väl lyckade kompositioner.
Fredsgudinnan pâ den sista är en harmonisk ge-
stalt, med sin arm lätt lutad mot sköldkanten.
Själfständigt lösta och därför ocksâ signerade äro
trenne andra reverser. Det är den redan vidrörda
öfver de tripolitanska korsarernas nederlag, tili
hvilken Meybusch förfärdigat âtsidan. En vacker
segergudinna af stâtlig hâllning sätter sin sandal
pâ en i stoftet nädtiggande sjöröfvare, hvilkens
nakna rygg ej är illa anatomiserad. Stilen öfver
allegoriken erinrar om den i denna art flitige gra-
vören Molard. En ännu mer martialisk seen visar
oss en Gloria Francorum med Ludvig XIV
sâsom romersk härförare i ett af sina mânga möten
med segergudinnan, som virar lager kring hans
hâr. Ämnet föll utoin Faltz' veka och eleganta