Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
36 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
tomt skryt. Karlsteen arbetade för tyska furstar,
och äfven for Ludvig XIV: s räkning anlitades
han, trots sin bostad i ultima Thüle. Af franska
kronans byggnadsräkningar se vi, att franske en-
voyén i Stockholm, de la Picquetière, 1686 er-
hâller betalning för tvâ medaljer af guld och tvâ
af silfver, som han sändt frân Stockholm.
Det var med all sannolikhet verk, skickade
tili prof pâ Karlsteens konst, ty äret därpä se vi
af räkenskaperna, att Karlsteen själf för tre hufvu-
den af Ludvig XIV och tre reverser, som han
graverat i Stockholm, utfàr ett arfvode af 759 livres.
Det var sâlunda füllt berättigadt, när det i skölde-
brefvet vid Karlsteens adlande hette, att »hans
nampn pâ utrikes och vidt aflägsna orter är kändt».
De ifrâgavarande medaljerna kunna emellertid icke
längre identifieras, ora de möjligen skulle ingä
bland de talrika anonyma verken i Ludvig XIV: s
medaljhistoria.
Karlsteen fortfor att hafva blicken vänd mot
fransk medaljkonst och betraktade med beundran
de prof därpä, som ägdes af hans gynnare, hol-
ländske medaljkännaren och ambassadören Rumpff.
Hans egen stil hade i början af hans bana ännu
kvar en viss fransk glans, som i nâgra af hans me-
daljer öfver Karl XI och segrarna vid Lund och
Halmstad, där konungens utseende med den spända
blicken strälar af dädkraft och paraderande beslut-
samhet. Ja, nägon gäng kunna Karlsteens medaljer
tili och med visa försök tili fransk flärd, men där-
under märker man alltid den gammalsvenska,
sträfva ärligheten.