Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600 TALET 35
i hans señare arbeten. Som redan är berättadt, ut-
danades Karlsteen med hjälp af bröderna Cron-
ström och studerade utrikes mellan 1668—72, sär-
skildt i Paris och London. Dessa studier i fransk
skola intressera särskildt i en framställning som
denna.
Karlsteen lärde i Paris hos Jean Warin och
i London hos Jean Roëttiers. Warin var tidens
ypperste medaljkonstnär, och hans gjutna, genom
stark karaktäristik och dekorativ behandling lika
utmärkta verk hafva väl ocksâ statt som oupphinne-
liga mönster för Karlsteens hârda teckning och
icke synnerligen förfarna hand. Men en viss ro-
bust, grof kraft, särskildt framträdande i Warins
antikimitationer, kan ibland föra tanken pä Karl-
steen. Hvad Jean Roëttiers angâr, var denne en
af de tre första fràn Antwerpen komna bröderna
och grundläggarna af denna talrika dynasti af me-
daljgravörer, i hvilkas personhistoria en fransk
forskare, Victor Advielle, börjat bringa reda. Jean
Roëttiers var född 1631 och dog i London vid âr-
hundradets slut som gravör vid engeiska myntet.
Redan förut är omtaladt, hur Karlsteen, som
kom hem 1672 till Karl XI : s kröning, genom Abra-
ham Cronströms beskydd undanträngde Meybusch
och blef kunglig medaljör. Lysande tyckes icke
hans ställning hafva varit i alla fall. Af ett kung-
ligt bref till kammarkollegium den 17 aprii 1680
se vi, att Karlsteen pá sex är icke utfâtt mer än ett
ârs lön, hvarigenom han râkat i ett »medellöst och
slätt tillstánd» och »nécessiteras att vända sig tili
andra Potentaters tjänst». Det señare var intet