Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
34 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
arbete af hans hand, som liar särskildt intresse
för Sverige, är en medalj öfver Sveriges aflidna,
danskfödda drottning, den goda Ulrika Eleonora.
Drottningens bild visar, hur inycket Meybusch ge-
nom träget Studium utvecklats. Quldsmedspetig-
heten är försvunnen, föredraget fast och fritt, med
lugn, kraftig relief.
Som Christian V:s och Fredrik IV: s medal-
jör lefde Meybusch i anseende och välständ intill
âr 1702.
Meybuschs gynnade medtäflare, Arwed Karl-
steen, skulle ocksâ förvärfva en ryktbarhet, som
gick öfver Sveriges gränser, och äfven han ar-
beta för franska kronan. Här är icke platsen att
skildra Karlsteens lefnadsöden och utveckling —
det är ett kapitel för sig i den svenska konsthisto-
rien och ett intressant kapitel, dà denne Karl XII: s
medaljör är den forste svenskfödde konstnär af
rang i det karolinska tidehvarfvet samt i sitt
kärfva, redbara allvar af omisskänneligt nationellt
lynne. Blott om ett par oundgängliga data skall
här erinras.
Karlsteen var född 1647 i Karlskoga bergslag.
I motsats tili sâ mânga yrkesbröder kom han icke
frân guldsmedsverkstaden till konsten, men bör-
jade direkt vid Avesta kopparmyntverk lära sig
»sticka» myntstämplar för den gamlé isersnidaren
Anders Planting. De första lärospänen med hârda
daler och plátar märkas icke blott i Karlsteens ung-
domsverk — exempelvis en grof medalj öfver Karl
XI med hästaktig profil — men den fattiga, sträfva
stilen skulle alltid lvsa igenom hos Karlsteen, äfven