Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
32
SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
tvâ stämplar föreställande »Kronprinsens Födelse»
och »Galliens Löften».
Ett par notiser frân iörsta inventariet öfver
franska medaljverkets stämplar âr 1698, meddelade
af J. J. Guiffrey, lata oss identifiera fiera af Mey-
busch i Frankrike utförda arbeten. 1 första rummet
möter här naturligtvis Ludvig XIV : s hufvud, af hvil-
ket Meybusch lämnat fiera varianter. Den stâtliga-
stei utpräglad barockstil finns pâ medaljen öfverba-
taljen vid Agosta, âterkommer pá en annan medalj
af särskildt intresse för Sverige, minnespenningen
öfver det nordiska fredsslutet 1679, i hvilket äfven
Sveriges intressen berördes, och ännu en tredje
gâng i skâdepenningen öfver de tripolitanska sjö-
röfvarnas nederlag. Ludvig är här framställd med
vederbörlig grandezza i harnesk med lejonhufvud,
blicken är högdraget lyft mot höjden, och den pom-
posa allongeperuken hvirflar som en lâga öfver
solkonungens panna. Ett par andra Ludvig XIV : s-
bilder af enklare karaktär pryda minnespennin-
garna öfver sjöslaget vid Palermo och Tabago. En
medalj öfver kansleren Michel Letellier visar vidare
Meybusch sâsom kopist efter den franske gra-
vören I. Bernard.
Af reverser har Meybusch signerai den alle-
goriska öfver slaget vid Agosta med en seger-
gudinna öfver en kolonn med bogspröt, en föga
märklig komposition. Möjligt är, att reversen pâ
1679 ârs fredsmedalj med sina tre behagfulla alle-
goriska damer är af hans hand, ehuruväl Stilen
i den en smula för fyllda ytan förefaller elegantare
i linjeföringen än eljes i Meybuschs medaljer.