Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SVENSK OCH FRANSK MEDAIJKONST UNDER 1600-TALET 31
gratifikation af 600 livres». Under ár 1686 före-
komma i räkenskaperna fem utbetalningar tili
Meybusch. Han liar levcrerat icke mindre än sex
stampar, af hvilka tvâ stora i stài och âtta vax-
modeller. Dessutom utfâr han den 7 juli den be-
tydande summan af 3,300 livres för en »ny maskin,
som han Uppfunnit, lâtit föra till Frankrike, upp-
ställt och satt i arbete för att slâ medaljer».
I de svenska handlingarna om Meybusch ser
man, att han lagt ner omkostnader för att för-
skaffa sig egna utensilier och äfven haft en sär-
skild press — huruvida det är denna, som Mey-
busch lâtit komma frân Stockholm eller han i
Stockholm lâtit konstruera en annan medaljpress
med anslutning tili de apparater, som användes
inom svenska myntverket, kan ej med bestämd-
het sägas. Men nära till hands ligger att hop-
ställa denna notis med en annan i byggnadsräk-
ningarna för samma är om »den maskin, som Hans
Majestät lâtit komma frân Sverige för att slâ me-
daljer». Apparaten förekommer sedermera ofta
i räkenskaperna med anledning af reparationer
och kallas »le nouveau balancier de Suède» och
är ingenting mindre än själfva den press, som Lud-
vig XIV: s medaljverk använde, intill dess ett par
nya förfärdigades inom landet 1698—99. Ett bättre
vittnesbörd om den verkligt höga ställning medalj-
konstens teknik trots sin nyhet redan hade i
Sverige, kan icke erhâllas, och Meybusch har sâ-
lunda spelat en verklig roll inom fransk medalj-
tillverkning. Ännu 1687 stâr han uppförd pâ räken-
skaperna med betalning för tre vaxmodeller och