Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
28 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
ström pâ ansökan bekräftelse pâ sitt Privilegium d.
16 Oktober 1675, med rätt att rent af konfiskera
konkurrentens verktyg och Utensilien Cronström
tvang genom »executionsverket» Meybusch att ned-
taga sin medaljskylt, sökte beröfva honom hans
press och slä sönder hans stämplar. Dä tysken
beklagade sig öfver detta obilliga procedere, för-
klarade Cronström i en ny skrifvelse af d. 6 aprii
1676, att Meybusch vore guldarbetare och borde
därvid förblifva och att han »dessutom genom
ett gifte, som han här i staden gjort» (1675 äktade
han guldsmeden Wulffs änka, Margaretha Römer)
vore »wijdh goda medel, sä at han dess föruthan
mycket whäl kan subsistera». Meybusch hade,
förlätligt nog, andra begrepp härom, âberopade
sin kungliga fullmakt och klagade i upprepade
suppliker. Kunglig majestät bestyrker bägges rät-
tigheter och söker göra bäda parterna till lags
genom att delà kronans beställningar mellan Mey-
busch och Karlsteen.
Men Cronström fortsatte sin agitation, och
Meybusch, som dock oförtrutet gjort medaljer,
funderade pâ att âtergâ till sitt första yrke, som
han aldrig helt uppgifvit. 1 ett bref till en okänd
gynnare framhäfver han, att »infattning af ädla
stenar och juveler» vore hans rätta och ursprung-
Hga fack. Med beskydd af den inflytelserike hof-
konterfejaren Ehrenstrahl söker han blifva deras
majestäters guldarbetare efter Toutin, hvilket dock
icke lyckas, ehuruväl han utfört fiera guldsmeds-
arbeten för höga öfverheten, som man ser af hof-
kassaräkenskaperna. Emellertid öfverlät Cron-