Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600 TALET 27
1672 ätervändt hem och efter »vackra och kuriösa
prof» pâ sin konst blifvit antagen tili medaljör.
Abraham Cronström, hvilken icke var den, som lät
en förmän gâ sig ur händerna, arbetade ocksâ
energiskt för den unge svenske artisten. Cron-
ströms Privilegium hade Ursprungligen blott gällt
under konungens minderârighet och förföll sâlunda
1672 vid Karl XI: s tillträde till regeringen, hvilket
underlättade Meybuschs bana och möjliggjorde,
att äfven andra, sâsom stämpelsnidaren vid myntet,
sedermera myntmästaren Henrik Zedritz, förfär-
digade ett par torftiga och konstlösa medaljer.
Öfver hufvud taget rádde jiist i denna vefva
oordnade förhällanden inom heia myntverket.
Själfva mynthuset pâ Helgeandsholmen mäste
rymma platsen ât de nàdiga hästarna, och dess
lokaler flyttades tili Salviusska huset, där inred-
ningen först blef färdig 1681—83. Och lika länge,
ända tili 1683, räckte den strid, som utkämpades
mellan Cronström och den inkomne tyske konst-
arbetaren, och som icke slutade, förrän Meybusch
trots all sin driftighet mäste lämna landet. Talrika
handlingar i riksarkivet och i den kuriöse afskrif-
varen Gahm Pehrsons konsthistoriska samlingar
lâta oss följa denna kamp genom en mängd epi-
soder. Vackert var icke det sätt, hvarpâ Cron-
ström förföljde den utländske, jämförelsevis obe-
skyddade artisten, men i viss mân berättigadt, dà
det gällde att rödja rum för en öfverlägsen in-
hemsk talang. Här skall händelsernas gâng blott
i största korthet antydas.
Snart efter Meybuschs utnämning erhöll Cron-