Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
26 svensk konst och svensk natur
schweig, och dà lät Cronström stämma den för-
rymde medaljören, med hvad résultat förmäla icke
vâra handlingar. Breuer har emellertid efter sin
resa frân Sverige gjort ännu ett par svenska me-
daljer — ett par simpla penningar öfver Karl XI
och slaget vid Lund. Nâgon högre stil hafva ej
heller dessa grofva arbeten.
Behofvet af medaljer hade emellertid slagit rot,
och en señare resande tysk konstarbetare blef, kan
man säga, den forste utöfvaren af medaljkonst i
större stil och utsträckning i Sverige. Det var
den särskildt sâsom skapare af en mängd minnes,-
penningar öfver Karl XI kände Anton Meybusch.
Meybusch var tysk tili börden och kom som guld-
smedsgesäll tili Stockholm, där han tog arbete hos
juveleraren Valentin Toutin. Redan tidigt synes
han hafva försökt sig som stämpelsnidare, ty
under âren 1667—69 finna vi honom verksam sâ-
som sâdan i Köpenhamn, utförande nâgra matta
medaljer.
1669 var emellertid Meybusch âterkommen till
Stockholm, och dà där icke fanns nâgon, som
künde — det är hans egna ord i en af hans böne-
skrifter — »gravera stämpeln tili en karolin och än
mindre tili en medalj», blef han försöksvis anlitad.
Frânvaron af all täflan och hans onekliga begäf-
ning gjorde hans stämplar uppskattade, och den
13 mars 1674 erhöll han anställning som medalj-
gravör med kunglig fullmakt och en aflöning af
300 daler silfvermynt.
Emellertid hade den af dynastien Cronström
utsedde Arvved Karlsteen efter fullbordade läroär