Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SVENSK OCU FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600-TALET 25
egen räkning i Sverige, men varit anställd hos en
man, som stärkt ingripit i den svenska mynt- och
medaljtillverkningens historia, liksom heia den
släkt, tili hvilken han hörde. Det var mynt-
mästaren, sedermera assessorn i kommerskolle-
gium, Abraham Kock, 1667 adiad Cronström.
Hans far, Marcus Kock, var född i Lüttich, men
inkallades frân Tyskland af Gustaf Adolf, blef
myntmästare vid kopparmyntverken i Nyköping,
Säter, Arboga och Avesta och var den forste, som i
Sverige pâ mynten utsatte myntmästarmärke. Hans
tre söner, Isak, Daniel och Abraham, hafva alla tre
gjort sig väl förtjänta om my'nttillverkningen i
Sverige.
Hvad Abraham angick, var det en företagsam,
men ocksâ hänsynslös och vinningslysten man.
Han fikade efter Privilegium för den indräktiga
medaljtillverkningen, och dà han själf ej var konst-
när, lät han, ihop med sin broder Isak, tili me-
daljör utdana en yngling, hvilken vid myntverket
i Avesta visat begàfning som isersnidare. Det var
ingen mindre än Sveriges forste inhemske medalj-
konstnär, Karl XII: s medaljör Arwed Karlsteen.
Men medan denne ännu var i läroären, synes Cron-
ström hafva anlitat Breuer. Handlingarna i riks-
arkivet berätta, att Breuer ett par âr arbetat i
tjänst hos Cronström, som dock först 1669 erhöll
sitt Privilegium att ensam slâ medaljer i riket; men
1669 hade tysken rymt med bâde verktyg och
penningar, som Cronström försträckt honom. I
början af 1680-talet kom emellertid underrättelse,
att Breuer lefde i burgna omständigheter i Braun-