Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600-TALET 23
kröningspenningar äro synnerligen finkänsliga, spi-
rituella smâ verk. Ett par goda reverser efterlikna
romerska kejsarmynt. Pallastypen har ännu en
señare af Parises medaljer öfver Kristina i antik
kask, medan en annan, präglad tili áminnelse af
drottningens kärlek för vittra idrotter, visar ett
mer kvinnligt, föga liknande men vackert ansikte.
Reversen har tre ganska fint framställda smâ säng-
gudinnor.
Parises medalj öfver Karl X Gustafs kröning
visar afgjord tillbakagâng i artistens konst, som
synes barbariserad genom uppehâllet i Sverige.
Men hur högt Rethe och Parise i sina svagaste
verk stâ öfver de inhemska försökarna i konsten,
synes af en jämförelse med kastpenningen vid krö-
ningen i Uppsala, med sin släte och fâraktige Karl
X, graverad af den förut okände Petter Isersnidare.
En ymnigare men ingalunda mer artistisk Pro-
duktion utvecklade i Sverige en señare tysk gra-
vör, Johan Georg (Hans Jürgen) Breuer. Hans
ej fâtaliga svenska medaljer jämte en följd intres-
santa men tyvärr ofullständiga handlingar i riks-
arkivet lâta oss fâ âtminstone en konturbild af Breu-
ers öden och verksamhet i Sverige. Breuer liksom
de följande äldsta medaljörerna i Sverige har dess-
utom K. Warburg kortfattadt behandlat i inled-
ningen tili sitt innehâllsrika arbete öfver Hed-
linger. Breuer ankom tili Sverige pâ 1660-talet.
Mellan 1666—69 var han bevisligen i Stockholm.
Breuer var icke uteslutande stämpelsnidare, men
utförde äfven större arbeten i bronsplastik, som
de drifna kopparplattor han 1668—69 förfärdigade