Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
22 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
krusigt och friseradt, dräktens spetsar och pip-
ningar sorgfälligt utbroderade. Reversen har ab-
solut ett sigills fyllda, luftlösa behandling. Seder-
mera kopierade Rethe Parises Kristinahufvud pâ
sitt veka och smàaktiga vis. Själfständigt och
bättre arbete förete Rethes ej oäfna krönings-
medaljer öfver Karl X Gustaf, om ock alltid af
svag och pjunkig stil.
En längt finare artist var den frân Rom —
som det uppgifves — inkallade fransmannen Parise.
Hans förnamn är egendomligt nog, men som en
mängd kvittenser ovedersägligt visa och Eich-
horn riktigt uppgifvit, Erich. Förledd synbarligen
af en otydlig initial har B. E. Hildebrand, i sitt
utmärkta och grundlärda arbete öfver Sveriges och
Svenska konungahusets medaljer, läst hans Sig-
natur som I. P., men en noggrann läsning visar,
att Signaturen ocksâ är E. P. Han anlände till
Stockholm 1649 och stod till och med 1662 i
kronans tjänst med en aflöning af 900 daler silfver-
mynt om àret. Han tycks hafva medfört ett par
medarbetare, Claude Fleutôt, som benämnes hans
»kamrat», och P. Belliard. Enligt uppgift dog han
1665 pä Leckö hos Magnus Gabriel De la Gardie.
Parise begynte med att utföra medaljerna
öfver drottning Kristinas kröning. De röja en
verklig artists fasta hand och af italienskt arbets-
sätt pâverkad teknik. Parises drottning Kristina
bär ett lagerkrönt Pallashufvud pâ en bar hals utan
all kvinnlighet i formen. Men i ju mindre mâtt-
stock arbetet är gjordt, dess mer fâr Parise frain
af kopparstickartad finhet. Nâgra af dessa smá