Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600-TALET 21
Sverige, och medaljen bief nu icke blott konunga-
väldets, men i det hela personmedvetandets och
den adliga maktens symbol.
Studerar man tidens offentliga handlingar —
framför allt de i dessa ärenden mycket upplysande
räntekammarböckerna i kammarkollegii arkiv —
finner man, att medaljen under Kristinas tid är den
vanliga hedersgâfvan frân kungligt hâll. Medaljer
erhâlla t. ex. medlemmarna af den berömda tar-
tariska beskickning, som 1650 gästade Stockholm,
och herrar tartarer forde Vasadrottningens bild
med hem.
När Kristina frán Wurtemberg tillsändes vin,
erhàller desslikes den »utskickade» strax en 20
dukaters medalj jämte guldkedja, liksom ocksâ
Strassburgerhistoriegrafen Boeclerus, dà han läm-
nar den svenska jorden. Konstnärer behöfdes sâ-
lunda, och vi finna ocksâ snart tvenne verkliga
»medaljmakare», kailade frân utlandet och arbetande
i Sverige under Kristinas regering — tysken Rethe
och fransmannen Parise.
Johan Rethe anträffas i Sverige före drow-
ning Kristinas kröning och fanns kvar här anno
1664, dà han utförde en föga konstnärlig minnes-
penning öfver Per Brahe. Han var äfven sigill-
gravör och gjorde 1654 ett nytt stört rikssigill,
»en ny Rijksens klämma», sâsom det pittoreskt
heter i de gamia handlingarna.
Rethes äldsta medalj i Sverige öfver Kristina
visar tyskt genomsnittsarbete med en sigillgravörs
kärleksfulla och petiga omständlighet. Det ut-
tryckslösa ansiktet är nästan en face, hâret smâ-