Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
20 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
reproduktioner af tecknare som Antoine Coypel
och gravörer som Sébastien Ledere m. fi. âtergaf
alla medaljer slagna öfver Ludvig XIV och hans
styrelse ända ifrân hans födelsestund. —
Efter denna öfversikt af Frankrikes medalj-
konst till barocktidens slut vända vi oss tili Sverige.
Äfven här i den nordiska fattigdomen hade me-
daljen länge förekommit, om ocksâ som en mer
sällsynt helgdagsform af det hvardagsaktiga myntet.
Redan till Gustaf Vasas kröning 1528 präglades
ett praktmynt af medaljartad karaktär, och andra
sädana heders- och minnespenningar förekommo
ej sällan vid högtidliga tillfällen, de kostbara
tili utdelning bland de förnäma, de simpla tili
kastning bland den skádelystna hopen. Skaparna
af dessa tillfällighetspenningar, hvilka tili form
och material stodo de vanliga mynten nära,
voro nog oftast de samtida myntmästarna, hvilka
i Sverige liksom vid denna tid äfven i Frank-
rike vanligen stammade frân guldsmedsyrket och
hos oss gemenligen voro införskrifna flamländare
eller tyskar. Gustaf II Adolf beställde tili och
med, efter Stiernstedts uppgift, 1619 af myntmästa-
ren i Stockholm Gillis Coyet d. y. och en guld-
smed Robrecht 50 stycken porträtt af sig själf
i guld och emalj att bäras pâ bröstet — sàlunda
rent artistiska medaljer. Men samtidigt började
äfven utländska medaljörer anlitas, sâsom t. ex.
den flitige men rätt tarflige Sebastian Dattier i
Dresden. Forst med Kristina och det starka behof
efter skönhet och elegans, som utmärkte hennes
tidsâlder, kallades artister i denna gren hem till