Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
18 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
grann detaljering och dekorativ stât. Det är Jean
Warin. Den utmärkte konstforskaren Courajod
har framställt hans betydelse som medaljör, och
Warin är väl ârhundradets starkaste kraft, med
stor stil och frodig fantasi öfver sina verk. Efter
honom hafva artister som Joseph Roëttiers, till-
hörig en Antwerpen-familj, hvilkens medlemmar
behärskat mynttillverkningen i Belgien, England,
Paris och Wien, den i Rom utdanade, intelligente
lothringaren Chéron och andra, Utfort förträffliga
arbeten af fin karaktäristik och praktfull hâllning.
En särskild sida, som hos Ludvig XIV: s medalj-
konstnärer bör pâpekas, är virtuositeten i det alle-
goriska. Det är en äkta fransk egenskap, som kom-
mer frani i böjelsen för allegorien, ett utslag af
nationens retoriska och abstrakta lynne. Inom
den lilla plastiken hade böjelsen härför tidigt visat
sig, särskildt i de i Frankrike talrika jetongerna.
De voro Ursprungligen räknemynt, använda vid de
räknemaskiner, i bruk frân medeltidens dagar i
ämbetsverk och handel, om hvilka ännu t. ex. ma-
dame de Sévigné talar. Äfven dà dessa ej mer
nyttjades, bibehöllos jetongerna och blefvo ett Pri-
vilegium för en del ämbetsmän inom administra-
tionen, hvilka stundom äfven fingo dem präglade
med sina egna bilder. Numismatikern Affry de la
Monnoie har sâlunda kunnat ägna ett särskildt stört
verk ât den parisiska magistraturens jetonger.
Dessa jetonger hade ofta allegoriska reverser.
Men i det hela mäste man erkänna, att under
Ludvig XIV alstrens artistiska rang sjonk med
produktionens ökning. Den i allt tongifvande mo-