Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1 600-TALET 13
— som medaljkonsten kallats — tili en själfständig
konstart. Medan medaljerna förut präglats med
den mödosamt skurna stämpeln och slagits, bör-
jade de nu gjutas efter modell.
Härigenom frigjordes medaljkonsten frân
myntverkstadens traditioner, blef handterbar för
den bildande konstnären i allmänhet och künde
taga friare fart. Gjutningen skedde efter modell
— af vax och lera, liar man antagit, i Italien,
af trä och sten i Tyskland, alltsâ af material, med
hvilka sä godt som alla konstnärer, som frestat pâ
illusoriskt âtergifvande af naturen, voro vana att
reda sig. Bland Italiens beundransvärda medal-
jörer möta ocksâ en hei rad af tidehvarfvets mâlare
och bildhuggare, Pisano och Gentile Bellini, Ber-
toldo och Benedetto frân Majano för att blott
nämna ett par af de mest berömda. En för ett par
ár sedan funnen originalmodell till en utmärkt me-
dalj af Benedetto öfver florentinerpatriciern Fi-
lippo Strozzi är af snidadt järn, och detta hârdare,
svârhandterligare material har — âtminstone i
Florens — mer än man trott begagnats vid gjut-
ningen. I hvarje fall bief emellertid tekniken en
annan, mer artistisk, och genom ciseleringen gaf
mästarens egen hand ofta bilden en sista fulländ-
ning, som förlänade hvart exemplar ett original-
verks lefvande Signatur.
Frân Písanos Italien trängde denna storartade
medaljkonst tili Frankrike, där inhemska mynt-
mästare förut arbetat, pâverkade af medeltidens
sirliga men ofria sigillkonst, och där präglingen
visadc den nära hophörigheten med myntväsendet.