Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
12
SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
bilder och härskaremblem, ämnade tili lieders-
gâfvor att hugfästa en ärofull händelse eller en
from gärning, ett trontillträde eller en pilgrims-
iärd.
Dock, denna uppfattning är onödigt formell.
Menar man med medalj blott en särskildt för-
ädlad form af mynt, hos hvilken konst- och affek-
tionsvärdet stâ i första rummet och metallvärdet
blott i det andra, äger medaljen urgamla anor och
stammar âtminstone frân det senantika tidsskede,
hvilkets hopsmältning af den helleniska och den
orientaliska världen gifvit upphof tili sâ mânga
af señare tiders kulturelement. Redan hos dia-
docherna begynner medaljen blifva en hofkonst, och
den blir det än mera hos de romerska impera-
torerna, samlande pâ sina smâ ytor det döende
Hellas' skönhetsglans och Roms maktfullkomlig-
het. Under medeltiden ersättes medaljkonsten i
viss mân af sigillgraveringen, hvilkens stämplar
frambragtes med likartad teknik. Men med ung-
renässansens àteruppstândelse af den hedniska
världens konst, persondyrkan och ideal blef me-
daljen âter väckt tili lif. Redan Petrarca samlade
antika mynt. Quattrocentons furstar, furstinnor
och kondottierer voro af naturen bâde till själ
och anletsdrag danade för medaljens stolta för-
evigande i oförgänglig metall. Hvad künde bättre
tolka deras viljas och väsens äregiriga heroism än
dessa starka penningar, hvilkas bilder och val-
sprâk ingen tid mäktar förinta.
En stor förändring i den tekniska framställ-
ningen gjorde vid samma tid den »lilla plastiken»