Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
128
SVÈNSK KONST OCH SVENSK NATUR
bästa mästare, bröderna Martin, hafva Iämnat
nâgra ai de yppersta Stockholmsbilder som fiti-
nas, med en afglans af Bellmanssângens Amaryllis-
ljus.
*
Den forste af Stockholms egentliga skildrare
var dock intet hufvudstadsbarn, utan en inflyttad
närking, Johan Säfvenbom, som försett sig pâ
Joseph Vernets alltsedan 1746 àrs salong ryktbara
sjöbilder och framför allt pâ hans »franska ham-
nar», af hvilka de första utställdes pâ 1755 ârs
salong. Säfvenboms bilder äro utförda mellan 1761
—1771 för Stockholms magistrats räkning.
Femton tili antalet hänga de Säfvenbomska
Stockholmstaflorna i den stora sessionssalen och
flytta oss tili 1760- och 1770-talens Stockholm.
Redan ett första betraktande lär tili en början, att
Joseph Vernet varit den oupphinneliga förebilden.
Dispositionen af en Vernetsk hamnvy är med fâ af-
vikelser följande. Den aflânga, men icke lâga
breddbilden begynner med en stärkt betonad för-
grund. Det är den plats, hvarifrân panoramat upp-
rullas, skeppskajen och lastageplatsen vid ham-
nen, en kullig Strandremsa utanför Staden längs
hafsbukten, en fästningsbastion med sina gamia
vallar och sin promenadplats. Detta första plan
skänker Vernet en brorslott af sitt intresse. Pâ
det hvilar i hufvudsak den framställda ortens ka-
raktärisering. Här láter han det brokigaste lif
spela, massor af människor röra sig. Han var
icke blott spirituell figurtecknare, han hade stu-