Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
STOCKHOLM I DEN SVENSKA KONSTEN 127
tid erhâllit ett mer eller mindre kännbart främ-
lingsdrag, vinner Stockholm först pâ 1760-talet
nägra artistiska skildrare, ty jag räknar icke de
rena arkitekturteckningar öfver ett eller annat
mindre stadsparti, som frán seklets föregäende de-
cennier hittas i samlingarna. Med 1760-talet där-
emot begynner den lânga räcka af svenska konst-
närer, hvilka med penna, pensei, grafstickel eller
etsnâl sökt skildra Stockholm. Stadens skönhet
b'>r nu liksom först upptäckt. Sedan dess har
den aldrig saknat dyrkare och entusiaster, som
älskat den in i minsta vinklar och vrâr och sökt
framställa dess nyckfulla stämningsspel under ârs-
tidernas växling. Skiida tidsâldrar hafva sett
Stockholm med olika ögon. 1700-talets lätta, ljusa
toner i indigo och rosa hafva efterträdts af den
¡talieniserade gula ockran frân midten af 1800-
talet, som i sin tur fâtt gifva vika för färger, i
hvilka den moderna lyrikens oro brinner. I de
skiftande grundtoner, mot hvilka de olika artist-
generationerna lätit Staden resa sina torn och spi-
ror och .öarna spegla sina huslängder, framträda
växlande släktleds skilda lynnen. I detta samband
skola blott 1700-talets Stockholmsskildrare behand-
las. Betydande artister äro blott fâ af dem, och
deras utsikter öfver Staden hafva oftast vida mer
kulturhistorisk än rent estetisk innebörd. Men de
fängsla dock sâsom de första porträtt, svenskar
tagit af Sveriges hufvudstad. De intressera genom
att lefvande hugfästa Stockholm under dess kan-
ske mest tjusande skede, det, som för fantasien
sedan blifvit det typiskt stockholmska, och skolans