Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
126 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
icke längre. Palatsen flätas in i tat, borgerlig om-
gifning, och borgarne, som icke äro förnäma gäster
pâ längre eller kortare tid, men i sin stad äga
hela sin värld, sin tillvaros A och O, gifva Stock-
holm först den rätta prägein af hufvudstadslif. Nu
begynner först i egentlig mening det Stockholm,
som vi icke lärt känna ur böcker, men ur lüften,
som vi andats, ur suset frän träd och vatten, ur de
första samtalen kring vâr vagga och de första be-
rättelserna pâ vâr moders knä.
Dock, en enda mans ära mäste det sägas vara
att denna tradition verkligen lefver — Bellmans.
Birger Jarl är hufvudstadens mytiske fader, Bell-
man dess kyrkofader, mellan dessa tvâ ligger Stock-
holms historia. Pejla ännu i denna stund en genom-
snittsstockholmares samhörighetskänsla med sin
stads forntid, och du skall finna, att Bellmans vers
är själfva spângen, öfver hvilken fantasien gär
tili det förgängna. Med hans ord höra vi ännu
ekot sjunga, dà det är stilla inom och utom oss.
Hans gudomliga sâng har först gifvit Stockholm
den klassicitet, som ensamt den stora dikten eller
konsten meddela, den poetiska verklighetens oför-
gängliga bestând. Hela 1700-talets Stockholm,
anda, natur och människor, atmosfär och solspel
finnas i hans diktning.
Samtidigt med att Bellman pâ 1700-talet som
yr, lifsberusad poet begynte sin magiska spegling
af Stockholm, datera sig ocksâ i konsten de första
frän svensk hand stammande skildringarna af vär
hufvudstad. Efter »Svecia Antiqua», hvilkets bilder
under de utländska gravörernas händer dock all-