Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
124 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
Handel och affärslif en kännbar knäck, och genom
klassförskjutningen och kapitalflyttningen blefvo
de ekonomiska förhällandena osäkra. Under Karl
XII kom härtill det oaflätliga kriget med sina allt
växande gärder och pâlagor och frânvaron frân
hufvudstaden af en sâ stor mängd tongifvande in-
vânare, af hvilka mânga aldrig mer skulle se
stjärnorna lysa öfver Stockholms ström. Af den
uppväxande, första svenska konstnärsgenerationen
mäste ju ett betydande antal utvandra tili rikare
arbetsfält i främmande länder, och hos de kvar-
stannande mörknade âr frân âr färgen och styfnade
händerna. En strömning af i stelt trots och i
bister, högdragen fattigdom buren olyckstid präg-
lar detta skiftes konst. Sannolikt har ingen kunnat
mäta heia vidden af den bitterhet, som nu betog
Sveriges af segermusik och förunderlig framgâng
bortskämda, stolta folk. Det finns en tafia, som
träffande skildrar denna tids Stockholm. Det var
den äldsta pâ 1897 ârs intressanta utställning af
äldre Stockholmsbilder, skildrad och beskrifven af
grefve F. U. Wrangel, hvilkens utmärkta skrifter
öfver det fonia Stockholm spridt sä mycket ljus
öfver hufvudstadens äldre öden. Det är en olje-
málning (Hasselbacken, annat exemplar med ât-
skilliga förändringar i râdstuns sessionssal), som
med ögonpunkt frân Slottsbacken skildrar heia
svängen kring Strömmen frân Jacobs kyrka tili
Skeppsholmen. Det är en straf, järngrä vinterdag
med gles snö pâ hus och tak under blytung him-
mel, svagt strimmad i blekrödt frân en sjunkande
sol. 1 förgrunden skymtar en mur af det brunna