Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600-TALET 11
liten illustration till den svenska storhetstiden, som
künde gifva ämne tili en historisk novell.
I nära släkt med Sveriges metaller och berg-
verk stâr ocksä den konst, som i vârt fosterland
tidigast nâdde en sâdan grad af fulländning, att
dess idkare künde bryta sig väg inom det inter-
nationella konstlifvet i städer som Paris och Wien.
Det är mynt- och medaljgraveringens stolta konst,
hvilkens monumentala och historiska styrka väl
anstod karolinska tidehvarfvets heroiska Sverige.
Det är ocksä om förbindelserna mellan 1600-taIets
franska och svenska medaljkonst, som denna upp-
sats skall handla. Man blir nämligen öfverraskad
att se, hvilken jämförelsevis liflig och föga upp-
märksammad beröring, som pâ 1600-talet existe-
rade mellan myntverken i Paris och Stockholm,
och att finna, att de äldsta svenska eller i Sverige
arbetande medaljörerna redan künde göra sig gäl-
lande i Ludvig XIV: s konstförfarna hufvudstad.
Menar man med medalj — pâ strängt modernt
vis — en skâde- eller minnespenning, icke afsedd
till bytesmedel, men uteslutande till att bevara
hágkomsten af en person eller en tilldragelse, be-
gynner denna konstart i stört sedt först med ung-
renässansen. Ty det är undantag, när man frân
antiken hittat dylika penningar utan samband med
de gângbara mynten, sâsom t. ex. de s. k. »Con-
torniaterna», präglade till de offentliga speien och
prydda, icke med statsöfverhufvudets profil eller
märke, utan med bilder af atletiska täflings-
kämpar eller berömda döda, och när man frân
medeltiden funnit sigillika penningar med konunga-