Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
118 SVENSK KONST OCH SVENSK. NATUR
Dessa högeleganta och finlemmade människor äro
icke blott — sâsom redan E. G. Folcker pâpekat
i en vacker liten uppsats om figurframställningarna
i »Svecia Antiqua» — utstyrda efter sista Versailles-
inodet. Men de stâ och gâ, göra reverenser och in-
taga samtalsställningar med en piruetterande flärd
och en spegellärd förbindlighet, soin tidens kärn-
fulla, svenska personligheter, hvilka antingen upp-
trädde rättframt eller ceremoniöst afmätt, säker-
ligen funnit dansmästaraktiga, sâvida man icke
fâr tänka det dâtida Stockholm befolkadt af idei
à la modiska Jeans de France. Och detta franska
drag har ocksâ kommit öfver luft och gata som en
främmande fernissa öfver det heia.
De bâda holländska kopparstickarna, Wilhelm
Swidde, som vistades i Stockholm 1688—1698, dà
han afled, och Johannes van der Aveelen, hvilken
likaledes bodde i hufvudstaden frân 1698 till sin
1727 timade död, kommo frân de holländska sjö-
städernas mer besläktade atmosfär och införlif-
vade sig väl med andan i den stad, de skulle
skildra. Deras och framför allt Swiddes koppar-
stick efter Dahlbergs arkitekturritningar, i hvilka
gravören själf — som det heter i hans kontrakt —
skulle tillägga allt, som tjänade tili sirligheten,
»människor och djur», och fylla de »tomma plat-
serna med ju fiera människor dess bättre», äro
ocksâ de yppersta bilder vi äga öfver det karolinska
Stockholm.
Störst är en utsikt öfver heia Stockholm, sedd
frân planet af Kastellholmen, hvilkens lilla átt-
kantiga vârdtorn skymtar i förgrunden. Trots de