Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
114 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
kännagifva sina pâbud. Det är Staden, i hvilkens
dunkla, fiskluktande grander Mäster Olof vand-
rade i sina ensamma tankar med ofta tunga steg,
finnande det trängt och skumt omkring sig och
marken hârd för det nya sädet. Men denna stad
saknar allt det, som starkast kännetecknar señare
dagars och vârt Stockholm. Den saknar den ljusa
öppenhet, som sedan mer än allt annat skulle ut-
märka Stadens skaplynne, och som beror pä det sä
spridda och utbredda läget med vattendragens fria
synvidder öfverallt. Detta Vasarnas Stockholm
saknar allt det, som för señare generationer ut-
gjort Stadens egentliga tjusning: det frikostiga ut-
rymmet med de vida fjärrblickarna, öfverflödet pä
atmosfär och ljus, likaväl som det mäleriska linje-
spelet mellan de olika stadsdelarna, hvilkas skif-
tande terrängförhällanden lyckligtvis ingen nivel-
leringslust med aldrig sä god vilja kan utpläna.
Denna mörka stad saknar bäde sôndagsmanéren
och frimändagsstämningen, den ser färgrik, men
ändock glädjefattig ut. Detta 1500-talets Stock-
holm har hällning och tycke af tysk handelsman,
icke af svensk ädling. Det är en baltisk hansestad
högt uppe i Norden.
I själfva verket är det Stockholm, hvilkets ut-
seende och lynne vi känna, icke äldre än Sveriges
stormaktstid. Vili man hafva ett datum för min-
net, kan man ihâgkomma 1630-talet och Klas Fle-
mings státhállarskap. Vid denna tid genomgär
Stockholm en af dessa stora förvandlingar, som
stundom inträffa i städer under stärkt ekonomiskt
och politiskt framätgäende. Det okända hyper-