Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
STOCKHOLM I DEN SVENSKA KONSTEN 113
nässans. Man betrakte blott nâgra af de fâtaliga
bilderna öfver Stockholm frân detta skede, teck-
nade för geografiska verk och resebeskrifningar,
till exempel mâlaren Herman Scholeus' lilla utsikt
för Brauns och Hogenbergs berömda stadsbok af
1578. Mâlaren har sannolikt varit i Sverige, gra-
vören är kanske G. Haefnagel. Bilden torde vara
af âtminstone relativ sannfärdighet och har sâsom
historiskt dokument reproducerats i aqua tinta af
J. F. Martin mer än tvâ hundra âr señare. Bilden
visar en trângbodd, pâ en ö hopklängd stad, som
till formen närmast liknar en mycket oregelbunden
ruta. Det är ett virrvarr af smala och höga bygg-
nader af borgerligt, enkelt snitt med kvarlefvande
gotisk tendens mot höjden. Trappgaflar och ut-
skjutande svalar framträda bland de orediga hus-
gyttringarna, behärskade af Tre Kronors fästnings-
lika torncylinder med det praktfulla krönet och
Storkyrkans, S: t Nicolai, släta tak och fattiga spira.
Fientligt afsöndrad frân vatten och land med
pälkransar kring stränderna, inom ringmuren med
de lâga, tunga porttornen ligger Staden sluten och
befäst. De utanför murarna samlade stugorna af
resvirke pâ höjdsträckningarna kring de ödsliga
vattnen se ut som fiskares och boskapsvaktares
boningar.
Denna mörka, trânga stad är nog den, som
Gamie Kung Gösta styrde med en patriarkalisk
husbondes myndighet och egenmäktighet, där han
själf ofta gick frân »adelshuset», »hufvudbygg-
naden» — som landsherrens slott än helt enkelt kal-
lades — tili râdstugan för att i egen person tin-
s' — Levertin, Suensk konst.