Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
110 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
Dock, màngen gang är det yttre anslag, som
väcker fantasien och med ens lâter allt lysa upp
och skimra, sä svagt eller fjärran, att vi knappt
kunna urskilja detsamma. Icke sällan förefaller
det rent af, som alls ingen yttre orsak künde spâras,
men som världens plötsliga förvandling berodde
pâ ett lönligt arbete, en hemlighetsfull, ändtligt
klarnad process inom oss själfva. Det känns, som
om de oräkneliga, brokiga stämningselement,
hvilka liksom kaleidoskopets glasskärfvor oaflât-
ligt växla mönster i vârt inre, plötsligen bildat en
betydelsefull konstellation, i hvilkens tecken till-
varon förnyats.
Dylika ögonblick faller en blixtsnabb ekläre-
ring öfver världen. Ofta försvinner dess strâlning
lika blixtsnabbt. Men sâ länge den stâr pà, fram-
träder äfven det eljes hvardagliga med egendomligt
uttrycksfull bildform. Under tillfällighetens masker
skymta väsentlighetens anletsdräg. Pâ en minut
kommer den seende i korrespondens icke blott
med staden och människorna ikring sig, icke blott
med de guldstrimmade skyarna öfver hufvudet och
gaslâgorna, som lysa likt gröna stenar i skym-
ningen, icke blott med det synliga och lefvande,
men ocksâ med det begrafda och glömda, med an-
sikten, som försvunnit, instrument, som tystnat,
träd och generationer, som dött ut. Den seende
tycker sig i beröring med heia sin tillvaros flöde.
Midt under det jag vandrar öfver Stockholms
gator, utan att alls beröras af alltför bekanta scene-
rier, kan jag plötsligt studsa tili och känna blodet