Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
10 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
faktori i Nivernais hör, liksom andra för öfrigt in-
tressanta notiser i Colberts brefväxling om sven-
ska grufarbetare i Frankrike, tili den svenska in-
dustriens historia. Närmare konstens värld kom-
mer man blott i uppgifterna om en speciell svensk
utförselartikel — kopparn, som frân Sverige i be-
tydliga massor utskeppades tili Frankrike. 1600-
talets señare hälft är ju ocksâ den kanske mest
lysande period, Falu kopparverk nâgonsin ägt, och
trots de för framtiden ruinerande rasen 1687 höll
sig koppartillverkningen därstädes ända tili 1690
uppe pâ en sedermera aldrig ernâdd höjd.
Den svenska kopparn begagnades i Frankrike
tili olika artistiska ändamäl. Den användes vid
gjutningen af »stora figurer efter antiken» (1684)
af Keller, Versailles' högtberömde bronsgjutare,
frân hvilkens verkstad sà mänga af parkens sta-
tyer utgâtt, ännu i dag föremäl för beundran pâ
grund af arbetets prakt och soliditet. Men märk-
värdigare är, att den svenska kopparn gaf själfva
krönet tili en af Frankrikes och världens mest mo-
numentala byggnader: taket pâ Versailles' slott
är till stor del af svensk koppar, införd âren 1687—
89. Och icke nog därmed, svenska taktäckare
med gesäller och lärlingar följde den svenska me-
tallen och lade den pâ sin plats. Räkenskaperna
nämna särskildt tvâ svenska mästare — Johan
Georg Bartels och Christopher Gerzel. Jag
vet inte rätt, hvilken egendomlig känsla bilden
af dessa tvâ svenska kopparslagare högt uppe pâ
Ludvig XIV: s Versailles framkallar. Det är en