Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
TVA SEKEL AF STOCKHOLMS LIF 107
nâdiga» kysser till afsked en liten nymornad marci-
seli i ett fönster (akvarell af Martin).
En ny serie mâlningar gifva oss sedan Stock-
holm frân vârt ârhundrades början. En mälande
dilettant, krigsministern Axel Mörner, har t. ex.
i en för öfrigt uselt utförd tafia gifvit oss Stock-
holm frân Mosebacke, och förgrunden med sina
enorma, tjockvadade officerare (en krigsministers
dröm!) och djupt urringade damer är värd att
lägga märke tili. Tänk er en uppnäst m:me Re-
camier, klassiskt dekolleterad, arm i arm med en
stadsmajor pâ Mosebacke 1807 — det är obetal-
bart! Med 1830 och 1840-talen tager en mera
känd period af Stockholmslifvet vid — den vi
själfva nästan tycka oss hafva varit med om, tack
vare de äldres berättelser och de gamia svenska
romanerna. En enda sak öfverraskar en stel och
tillgjordt värdig tids son, och det är det giada,
varma och färgrika intryck hufvudstaden gör ända
tili och med krinolintiden, tili och med 1860-talet
— och med detta afskedsintryck frân en otvungen,
ogenerad och pittoresk stad är det man lämnar ut-
ställningen af det gamia Stockholm och gär ut till
det nya.
Hur förvandladt förefaller dà ej allt! Hur har
ej all gammaldags lifsnaivitet och kulör under-
tryckts — borta alla lustiga vinklar och vrâr, borta
alla fantasieggande olikheter i klädedräkt och upp-
trädande mellan klasser och yrken. 1 stället har
man ikring sig en storstad, men en storstad ännu
i mâlbrottet, med en oro att ej synas kontinental,
som skulle vara enbart roande, om den ej pâ