Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
TVA SEKEL AF STOCKHOLMS HF 103
erhöll 1,000 daler silfvermynt som »Professor och
Perspective-Mälare». Han var dâ en bâde i Sverige
°ch England högt ansedd konstnär. Det kan ej
vara tal om att här ens gifva nâgra ytterlinjer tili
hans biografi, en af de uppgifter vâr konsthistoria
närrnast künde önska fyllda, ty Elias Martin är en
lika karaktäristisk som talangfull artist, och fà äro
de, som hos oss fort pensein med sä lätt och sä
lycklig hand som han. Stockholmsbilderna, om
hvilka här ensamt är frâga, hörde till hans favorit-
motiv alltifrän hans hemkomst, och i klara, tunna
färger har han kastat ned pâ papperet ett otal taflor
frân Stockholm, strâlande med de âtergifna stäm-
ningarnas egen fina och förflyktigande glans. Ännu
1808, dâ Martin började blifva gammal och glömd,
sâgs han vandra pâ gator och vägar med skiss-
bok och mâlarskrin — sâ motte honom detta âr
ute pâ Djurgârden en annan gammal herre, ocksâ
han en ättling af en försvunnen tid med kapprocken
öfver den gammalsdags gossaktiga jackan, biblio-
tekarien Ojörwell, och intet hindrade, att de bâda
samman vid ett glas bischoff i Kumlanders källare
vid Blâporten upplifvade sina souvenirer frân »salig
kungens» tid. Àtminstone skrifver Gjörwell tili sin
dotter en läng skildring af Martin. »Omkring 70
är börjar nu Martin se illa och lär hans sista större
mâlade tafia blifva den, som konungen själf hade
den nâden att begära af honom under det h. m:t
kom ridande vid Observatorium och fann herr Mar-
tin pâ sin pittoreska vandring. Taflan skulle visa
Drottninggatan uti dess längd — vyen är frân
själfva Kungsbacken. Martins sinne är muntert