Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
102 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
perspektivmâleri», som det kallades i förra ârhund-
radet, var som en konstart för sig inom landskaps-
genren. Dess forste egentlige représentant vid
svenska mâlarakademien var Säfvenbom, af hvil-
kens hand finnes pâ râdhuset en hei följd intres-
santa taflor öfver Stockholm — pâ utställningen
tyvärr blott i afbildningar. Säfvenbom var en fattig
pojke frân Närke, hvilkens bekymmersamma
konstnärsbana en till öfverintendentsämbetet inläm-
nad meritlista lâter oss följa. Genom Protektion
af Hârleman fick han gâ som lärling vid slotts-
arbetena under Taraval, och slottsmurmästaren
Kiörner ville införlifva honom i det hedervärda
murarskrâet. Efter mánga vedermödor gaf han
sig — samman med unge Taraval — med en res-
kassa af 30 dukater ástad till Frankrike och bör-
jade studerà hos Vernet, den dâtida store marin-
och landskapsmâlaren. Frân 1756 var hans ut-
veckling nâgorlunda betryggad, dà han började
fâ anslag af offentliga fonder, dock ej tillräckligt
stora för att länge kunna arbeta utomlands.
Hemma blef han mycket anlitad, afmâlade kungs-
gârdarna för majestäternas räkning, och magistra-
ten var synnerligen fägnad af hans Stockholms-
utsikter, hvilka ganska väl betalades. Säfvenbom
lefde ända tili 1784, och hans minnestecknare
glömde ej den vanliga liknelsen med Apelles. Nâ-
gon förmögenhet hade alla hans taflor öfver rika
gârdar och hus dock ej lyckats inbringa honom,
eftersom änkan ödmjukligen anhöll om nâdegâfva
till begrafningen af sin döde make.
Efter Säfvenbom var det Elias Martin, som