Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
100 SVENSK KONST OCH SVENSK NATUR
TVA SEKEL AF STOCKHOLMS LIF.
Den just i dagarna lyktande utställning, som
konstföreningen bjudit pä, af taflor, bilder frán
gamia Stockholm, är i mânga hänseenden rolig
nog att beskâda och gifver anledning tili reflexioner
och drömmerier af mycket växlande slag àtmin-
stone hos enhvar, hvilken en nâdig försyn skänkt
lyckan att födas och växa upp mellan Norr- och
Södertull.
Utställningen har haft sin särskilda publik —
mest gammalt folk af dem man sett sä länge man
kan minnas, och hvilkas ansikten för ens fantasi,
äfven när man är borta och utrikes, befolka de
gamia kära gatorna, utanför hvilka ärliga Stock-
holmsbarn hafva svârt att fä sitt lifs rätta tempe-
ratur. Det har varit gamia herrar och damer, som
alla spräkats vid och hjälpt hvarandra i det ve-
modiga och nöjsamma uppgräfningsarbete af häg-
komster, tili hvilket bilderna frân deras barndoms
och ungdoms stad gâfvo anledning. En gammal
herre stär framför en tafia af »den röda slussen»
och mumlar nägra erinringar om spratt och skol-
gosserotik, som verka likt en sida ur »Flickan i
Stadsgârden», och en annan berättar, hur han som