Titel:
Svensk konst och svensk natur
Beteiligte Personen:
Levertin, Oscar Wikipedia
SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600-TALET 9
tjärmanufakturen» och var en svensk tjärbrännare,
som med sina lärlingar kommit tili Frankrike för
att införa denna industri, särskildt behöflig i sjö-
städerna och för flottan. Nâgon prydlig repré-
sentant för svenskt handtverk var emellertid icke
denne Elias Aalil.
1 en förgrymmad skrifvelse tili franske mini-
stem i Stockholm skildrar Colbert själf (1673) hans
uppförande. Aahl ätnjöt stora löneförmäner, och
när han förklarade sig vilja bosätta sig i Frankrike,
var man hygglig nog att skaffa honom ett »heder-
ligt gifte» med en flicka frân Bordeaux och gaf
honom en hemgift af 2,000 écus. Men efter ett par
âr tillskansade sig Aahl genom bedrägeri en be-
tydande penningsumma och gaf sig af utan vidare,
lämnande hustru och barn i sticket. Colbert un-
drar om Aahl vändt âter till Sverige. Franska
sändebudet i Stockholm, Feuquières, svarar, att
Aahl redan för en lifssak sitter i fängeise och alltsâ
njutit ringa frukt af sina skälmstycken i Frankrike.
För kuriositetens skull är detta meddeladt.
Men tjärbränneriet är visst icke den enda industri,
för hvilken svenska krafter och teknik anlitades.
Bland de i byggnadsräkningarna och i Colberts
ministeriella korrespondens mötande svenskarna
märkas särskildt tvâ bröder De Besehe, hvilka i
Frankrike upprätta gjuteri och stälfabrikation.
Bröderna sägas i Colberts bref vara söner till den,
som i Sverige grundlagt en berömd kanonfabrik,
och voro väl sâlunda barn till skaparen af Näfve-
kvarns pâ sin tid ryktbara kanongjuteri.
Dock, en skildring af detta af svenskar ledda